Czym jest adaptacja projektu?

Adaptacja dotyczy wszystkich projektów gotowych. Jest niezbędna, bez niej nie można rozpocząć budowy domu. W trakcie adaptacji jest sprawdzana zgodność projektu z warunkami zabudowy. To także najlepszy moment na wprowadzenie zmian w projekcie.

Adaptacja projektu w Tooba.pl

Wszystkie projekty katalogowe (typowe, gotowe) wymagają adaptacji. Tę usługę najdogodniej jest zlecić lokalnemu architektowi, który posiada najlepszą orientację w miejscowych uwarunkowaniach. Projektant musi przy tym legitymować się odpowiednimi uprawnieniami oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów. W trakcie adaptacji przedstawiony przez inwestora projekt zostaje dostosowany do wybranej działki. To konieczny zabieg, ponieważ projekty katalogowe są opracowywane w oparciu o standardowe warunki glebowe i klimatyczne. Tymczasem warunki panujące na konkretnej działce mogą wymagać innego sposobu posadowienia budynku niż ten przewidziany w projekcie. Architekt podczas adaptacji musi więc sprawdzić i przeliczyć wszystkie szczegóły konstrukcyjne – w razie potrzeby dostosować je do lokalnego klimatu i obciążeń normatywnych. Projektant adaptuje także fundamenty do uwarunkowań gruntowo-wodnych oraz dostosowuje instalacje wewnętrzne i przyłącza (w tym zakresie współpracuje z konstruktorem, elektrykiem oraz projektantem branży sanitarnej). Architekt musi sprawdzić zgodność projektu gotowego z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Do jego obowiązków należy również wykonanie projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego projekt domu wraz z dodatkowymi elementami (np. dojazdem i śmietnikiem). Zadaniem architekta adaptującego jest także uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, opracowanie informacji BiOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia), dołączenie oświadczenia inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz przejęcie obowiązków głównego projektanta i załączenie stosownych uprawnień oraz wpisów do izby zawodowej całego zespołu branżystów biorących udział w adaptacji.

Nowym zadaniem  należącym do projektanta wykonującego adaptację projektu gotowego jest określenie obszaru oddziaływania budynku. Ten obowiązek wprowadziła nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie z końcem czerwca 2015 roku. To istotna część pracy architekta, gdyż od tych ustaleń zależy, czy dom będzie można budować na podstawie zgłoszenia (jest to możliwe wówczas, gdy obszar jego oddziaływania nie wykracza poza działkę), czy też niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Adaptacja jest jednocześnie najwłaściwszym momentem na wprowadzenie zmian w projekcie, jeśli takowe są planowane. Trzeba przy tym pamiętać, że im modyfikacje są poważniejsze, tym więcej trzeba zapłacić za usługę. Drobne poprawki mogą zostać wprowadzone w ramach podstawowej ceny za adaptację. Innymi słowy – im mniej poważnych zmian w projekcie, tym szybciej i bez dodatkowych opłat przebiegnie adaptacja.

Projektantowi można także zlecić dodatkowe zadania: od dopełnienia wszystkich formalności niezbędnych do zgodnego z prawem rozpoczęcia budowy, po sprawowanie nadzoru autorskiego m.in. w zakresie stwierdzenia zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną. Ta kontrola wraz z poradami budowlanymi często są nie do przecenienia.


Więcej artykułów napisanych przy współpracy z Tooba.pl

Willa-One_JW-Construction.jpg  construction-370588_640.jpg  Dzielna-60_Ochnik-Development...jpg

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *