Czym charakteryzuje się urlop ojcowski?

W ostatnich latach wiele mówi się o odpowiedzialnym rodzicielstwie i podziale obowiązków między rodzicami. Dotychczas większość zadań wykonywały kobiety, które zrzekały się życia zawodowego na rzecz ...

Czy praca sezonowa się opłaca?

Problem związany ze znalezieniem ustabilizowanego etatu dotyczy wszystkich grup wiekowych. Bezrobotni szukają zajęcia krótkotrwałego, ale zapewniającego akceptowalne wynagrodzenie i zapewniające godz...

Czym charakteryzują się normy pracy?

O normie pracy należy mówić w odniesieniu do ustaleń na umowie, które zostały zawarte między podwładnym a przełożonym. Najpierw jednak została przeprowadzona rozmowa oraz ewentualne negocjacje, w wyn...

Jakie zmiany w pracy dla cudzoziemców?

Już jutro wejdą w życie inne ustalenia prawne w sprawie pozyskiwania pracowników obcokrajowców. Przekształceniom ulegną najważniejsze i obowiązujące do tej pory zasady. W dużej mierze te, które dotyc...

Jak wygląda umowa o dzieło?

Obecnie w Polsce istnieje co najmniej kilka sposobów nawiązywania współpracy. Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszy się umowa o dzieło, która dość często wygrywa z zatrudnienie na podstawie umowy ...

Czym charakteryzuje się urlop bezpłatny?

Każdy pracujący w ramach umowy o pracę może wnioskować o urlop bezpłatny. Oczywiście ostateczna decyzja znajduje się w rękach przełożonego, który ocenia zasadność przyznania wolnego. Kiedy zatrudnion...

Jakie są warunki zatrudnienia młodocianych?

Przepisy regulują możliwość zatrudnienia osób młodocianych. Pracodawcy, którzy rozważają takie działanie muszą jednak uwzględnić liczne ograniczenia, jakie wiążą się z przyjęciem do pracy takiego pra...

Czym zajmują się organizacje związkowe?

W polskich przepisach prawa pracy interesy pracowników przedstawiane są przez organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, zrzeszenie związków zawodo...

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Pracodawca ma prawo ustanowić wewnętrzne akty prawne wiążące wszystkich zatrudnionych. Jednym z takich pism jest kodeks wynagrodzenia, w którym zawarte są zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom....

Umowa zlecenie a urlop i okres wypowiedzenia

Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest to umowa o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia znajdują się w Kodeks...

Kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Pracownik ma gwarancję wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez okres, gdy następuje u niego niezdolność do wykonywania pracy z powodu choroby lub odizolowania wynikającego z choroby zakaźnej. Te okre...

Umowa zlecenie a urlop i okres wypowiedzenia

Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest to umowa o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia znajdują się w Kodeks...

Kiedy mówimy o mobbingu w pracy?

Definicja mobbingu została zawarta w Kodeksie Pracy, a przedsiębiorca niestosujący się do scharakteryzowanych norm jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności. Mobbing określa częste nękanie prac...