Stabilne wyniki PZU: 3 mld zł zysku w 2014 roku

Pomimo niesprzyjających warunków regulacyjnych i gospodarczych wynik finansowy Grupy PZU za 2014 rok wyniósł blisko 3 mld zł. Składki przypisane brutto urosły o 2,5% względem roku 2013 i zamknęły się w sumie 16,9 mld zł. 2014 rok to także zakończenie realizacji strategii PZU2.0 i opracowanie strategicznych kierunków rozwoju do 2020 roku (PZU3.0)

– Ubiegły rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla PZU. Rekordowa emisja euroobligacji, rozwój platformy Everest, przejęcia aktywów RSA w Polsce i krajach bałtyckich, rewolucyjna usługa bezpośredniej likwidacji szkody czy unikalna flota pojazdów zastępczych wskazują, że z dużą determinacją spełnialiśmy obietnice złożone jeszcze w poprzedniej strategii PZU2.0. Wszystko to zostało osiągnięte przy konsekwentnym wzroście zysku z działalności inwestycyjnej, zachowaniu wysokiej rentowności biznesu oraz zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń tak w kraju jak i zagranicą. W ubiegłym roku sfinalizowaliśmy też prace nad nową strategią, która zakłada, że do 2020 roku Grupa PZU osiągnie pozycję lidera we wszystkich kluczowych biznesowo obszarach. W tym samym czasie, przy niesprzyjających warunkach makroekonomicznych osiągnęliśmy dobre, stabilne wyniki i przynieśliśmy godziwy zysk akcjonariuszom – powiedział Andrzej Klesyk, prezes PZU SA.

Wpływ na rezultaty finansowe Grupy PZU w 2014 roku miały następujące czynniki:

• zmniejszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych, głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych w związku ze wzrostem rezerw szkodowych z lat ubiegłych;
• zmniejszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w związku ze spowolnieniem sprzedaży przy jednoczesnym wzroście odszkodowań i świadczeń dla szkód z lat ubiegłych, oraz pozostałych OC i majątkowych;
• wyższy wynik netto z działalności inwestycyjnej związany ze wzrostem wyceny instrumentów dłużnych;
• poprawa rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w związku ze wzrostem portfela oraz spadkiem szkodowości produktów ochronnych;
• niższe tempo konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typu P.

Dodatkowo w sposób istotny na porównywalność wyników wpłynęły zdarzenia jednorazowe: wyższe wyniki w segmencie ubezpieczeń emerytalnych na skutek reformy OFE, dochód w 2013 roku z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych oraz zysk brutto w 2013 roku z tytułu zawarcia ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta.

Składki

W 2014 roku Grupa zebrała składki brutto o wartości 16 884,6 mln zł wobec 16 480,0 mln zł w roku poprzednim (+2,5%). Wzrost sprzedaży odnotowano przede wszystkim w obszarze ubezpieczeń na życie opłacanych regularnie (głównie dzięki rozwojowi ubezpieczeń grupowych ochronnych oraz składce pozyskanej w ubezpieczeniach zdrowotnych), składek z tytułu ubezpieczeń od ognia i szkód majątkowych oraz składek z tytułu ubezpieczeń NNW i pozostałych.

Jednocześnie, odnotowano spadek sprzedaży produktów strukturyzowanych w kanale bancassurance oraz niższe wartości składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (efekt spadku cen polis na skutek silnej konkurencji na rynku).

Udział składek pozyskanych na Ukrainie i w krajach bałtyckich, w składce Grupy wyniósł 4,2% i wzrósł w porównaniu do 2013 roku w wyniku rozszerzenia działalności w krajach bałtyckich. Z uwagi na fakt, iż składki pozyskane przez nowozakupione spółki zostały uwzględnione w wynikach Grupy od momentu rozpoczęcia konsolidacji (nie za pełny rok), należy oczekiwać dalszego wzrostu udziału tej grupy ubezpieczeń w strukturze składki przypisanej brutto Grupy w kolejnym okresie.

Działalność inwestycyjna

W 2014 roku wynik netto z działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 2 733,5 mln zł wobec 2 514,6 mln zł w 2013 roku (wzrost o 8,7%) i wzrósł głównie na skutek spadku rentowności polskich obligacji skarbowych, wzrostu wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz wzrostu portfela aktywów denominowanych w euro.

Odszkodowania i świadczenia

W 2014 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń (z uwzględnieniem przyrostu stanu rezerw) Grupy PZU wzrosła o 3,4% w stosunku do wyniku w 2013 roku i wyniosła 11 541,7 mln zł. Wzrost wynikał przede wszystkim z niższego tempa konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P, wzrostu portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych, wyższej szkodowości w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych, wzrostu szkodowości w grupie OC pozostałe oraz ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych oraz wyższego poziomu szkód w grupie ubezpieczeń rolnych.

Koszty administracyjne i akwizycji

W 2014 roku koszty akwizycji wyniosły 2 147,0 mln zł i wzrosły o 6,5% w stosunku do poziomu z 2013 roku. Było to wynikiem przede wszystkim zmiany stawek prowizyjnych w komunikacyjnych ubezpieczeniach pakietowych, modyfikacji systemu wynagrodzeń w kanale agencyjnym w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, rozpoczęcia konsolidacji nowozakupionych spółek ubezpieczeniowych oraz zwiększenia portfela umów i wysokiej sprzedaży nowych polis w ubezpieczeniach grupowych ochronnych.

Koszty administracyjne Grupy w 2014 roku ukształtowały się na poziomie 1 527,7 mln zł i były o 8,6% wyższe w relacji do poprzedniego roku. Na ich poziom wpłynęły wyższe koszty projektów w tym koszty wdrożenia strategii, IT oraz koszty osobowe i szkoleń z zakresu obsługi Klienta, obowiązkowa dopłata do Funduszu Gwarancyjnego w KDPW przez PTE PZU w kwocie 19,5 mln zł oraz włączenie do wyników Grupy kosztów administracyjnych ponoszonych przez nowonabyte spółki ubezpieczeniowe. Zysk

Zysk netto spadł w stosunku do roku poprzedniego o 9,9% i wyniósł 2 967,6 mln złotych wobec 3 295,0 mln złotych w roku 2013.

Wskaźniki

Na koniec 2014 roku kapitały własne osiągnęły wartość 13 167,6 mln zł i ukształtowały się na poziomie zbliżonym do końca 2013 roku (wzrost o 0,3%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych wynikający z wyniku netto za 2014 rok w wysokości 2 967,6 mln zł został skompensowany dywidendą w wysokości 2 936,0 mln zł. W 2014 roku Grupa PZU osiągnęła zwrot z kapitałów własnych na poziomie 22,6%. Wskaźnik ROE był więc niższy o 1,5 p.p. niż w poprzednim roku. Wartości wskaźników rentowności uzyskane w 2014 roku przez Grupę PZU przewyższają poziomy osiągnięte przez cały rynek (wg danych dla trzech kwartałów 2014 roku).

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *